Zápis z výroční schůze Kolejová z. s. konané dne 21. 6. 2020

 

Přítomni: Jiří Šimkůj, Jiří Ambros, Kamil Kyzlink, Karolína Brožová, Bohumila Sedláková, Libor Kokeš, Zdeněk Fasora, Tomáš Prudký

Omluveni: Svatava Kyzlinková (nemoc), Ivo Fajman (pracovní zaneprázdění), Vladimír Kopecký (nemoc)

Nepřítomni: Zdeněk Otoupalík, Jiřina Tomková, Michal Malý, Miroslav Polák, Roman Otoupalík, Zdeněk Dulínek (čestný člen)

Člen čekatel: Ivana Hošková

Program:

1.    Prezence členů a určení zapisovatele schůze

2.    Seznámení s programem, doplnění a schválení programu (J. Šimkůj)

3.    Úvodní slovo (J. Šimkůj)

4.    Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období (leden 2019 – květen 2020) (Z Fasora)

5.    Zpráva o členské základně (K. Kyzlink)

6.    Zpráva GeoKolejová.cz (K. Brožová)

7.    Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 (K. Brožová)

8.    Zpráva kontrolní komise (B. Sedláková)

9.    Ježkův most (J. Šimkůj)

10. Představení nové členky čekatelky, schválení jejího přijetí

11. Diskuze

12. Výběr členských příspěvků na rok 2020 (K. Brožová)

13. Závěr a schválení závěru schůze

Po prezenci členů a schválení zapisovatele se ujal slova předseda spolku J. Šimkůj.

ad 3. Předseda přivítal členy na odložené výroční schůzi a informoval o situaci týkající se doprovodu srbských studentů. Doprovod v dobovém, který se měl konat v měsíci dubnu, byl prozatím zrušen. Není jasné, zda se akce uskuteční na podzim nebo až v příštím kalendářním roce. Seznámil členy také s tím, že parní lokomotivy, které byly využívány při historických parních jízdách, byly odvezeny z Brna a zůstala zde pouze cukrovarská lokomotiva BS Jiřího Kotase z KPKV. Z tohoto důvodu je možné, že parní jízdy se v tomto roce neuskuteční, a proto již nebudeme zajišťovat dobový doprovod. 

ad 4. Zprávu o činnosti za uplynulé období přednesl Z. Fasora.

Leden 2019 – K. Brožová a K. Kyzlink se zúčastnili výroční schůze SDH Řícmanice jako hosté za náš spolek. S. Kyzlinková nás zastupovala na zahajovací konferenci ve slovenské obci Dolné Saliby, kde poreferovala o naší činnosti. Dolné Saliby jsou družební obcí obce Řícmanice. V tomto měsíci se uskutečnila výroční schůze spolku.

Únor 2019 – účast na „konkurzu“ do soutěže „Co na to Češi“. Při této příležitosti jsme se snažili propagovat činnost naší organizace.

Březen 2019 – uspořádaná výstava v Obecní knihovně Řícmanice, která upozornila na deset let činnosti spolku. Výstavu připravili K. Brožová, K. Kyzlink a Z. Fasora. J. Šimkůj, V. Kopecký a K. Kyzlink zajišťovali dobový doprovod žákům železniční školy z Bělehradu, kde seznámili žáky a jejich učitele s činností spolku. V tomto měsíci se předseda spolku zúčastnil výstavy For Model.

Duben 2019 – zahájení sezony na 1. blanenské železnici. Někteří členové v železničářských uniformách zajistili doprovod a představili část výstavy o  činnosti Kolejová z. s.

Květen 2019 – účast na Bambifestu v Blansku.

Květen/červen 2019 – zajištění propagace 170 let trati Brno – Česká Třebová, letáky a plakáty Z. Otoupalík, zahájení výstavy věnované této trati se zúčastnil J. Šimkůj, dobový doprovod pak na trati Letovice – Česká Třebová zajistili J. Šimkůj, K. Kyzlink, Z. Fasora a V. Kopecký, z žen K. Brožová.

Červen 2019 – Z. Fasora, K. Kyzlink a B. Sedláková se podíleli na dětském dni v Řícmanicích na téma „Cesta kolem světa“.

Červenec/srpen 2019 – návštěva velké zahradní železnice ve Vracově, návštěva výstavy ve Svitavách a Království železnic.

Září 2019 – doprovod parní jízdy z Ústí nad Orlicí do Hanušovic. Zapojení do soutěže ve vaření guláše „Hasičský kotlík“.

Říjen 2019 – příprava výstavy k 170. letům trati z Brna do České Třebové, která byla uspořádaná společně s pracovníky Muzea v Blansku.

Listopad 2019 – účast na slavnostní vernisáži u příležitosti zahájení výstavy.

Prosinec 2019 – doprovod parních vlaků (Brno – Rájec-Jestřebí, Brno – Židlochovice) a tradiční Předsilvestr. Vzhledem k tomu, že spolku byly nabídnuty volné jízdenky na zkušební jízdu linkou R8 do Ostravy, Z. FasoraK. Kyzlink nabídku využili a novou trasu RegioJet vyzkoušeli.

Únor 2020 – demontáž výstavy věnované 170 letům trati Brno – Česká Třebová.

Březen 2020/duben 2020 – aktualizace webu spolku – J. Ambros, K. Brožová a K. Kyzlink. Oprava a úprava 1. blanenské železnice J. Šimkůj.

Květen 2020 – slavnostní zahájení činnosti 1. blanenské železnice. Nyní je již železnice v plném provozu.

ad 5. Zprávu o členské základně přednesl K. Kyzlink. Protože se na činnosti spolku již delší dobu nepodílí J. Tomková a Z. Dulínek a neplatí ani členské příspěvky, bylo odhlasováno, že jim bude činnost ukončena. Hlasování se zdržel jeden člen, ostatní byli pro ukončení.

ad 6. S činností GeoKolejová.cz seznámila členy K. Brožová. Informovala o počtu nalezených keší za rok 2019 (378 keší) a o keších, které tým spravuje. Tyto keše jsou jak v místě sídla celého spolku, tak také v Blansku a Kunčičkách u Bašky. Keše mají seznamovat se zajímavými místy, ale jsou zaměřeny i  tematicky, např. nefrokeš. K. Brožová a K. Kyzlink připravili výstavu, která měla seznámit řícmanickou veřejnost s geocachingem. Akce proběhla u  příležitosti Světového dne ledvin. Mimo to byla K. Brožovou a K. Kyzlinkem zorganizována setkání „kačerů“. Na několika akcích se podíleli i další členové Kolejová z s., např. na Předsilvestru nebo u příležitosti výstavy Vlaky, vláčky, koleje v Muzeu Blansko. Na počátku roku 2020 se členové GeoKolejová.cz zapojili do projektu „Vozík pro Želvu“ a přispěli částkou ve výši 1.000,- Kč. Také Kolejová  z. s. přispěla na vozík ve výši 1.000,- Kč.

ad 7. Zpráva o hospodaření spolku za rok 2019 byla přednesena opět K. Brožovou. V roce 2019 jsme měli větší příjem díky zapojení do spolupráce s cestovní kanceláří v Praze, která organizuje pobyt již zmíněných žáků železniční školy z Bělehradu, a my se podílíme na dobovém doprovodu a seznamujeme s činností spolků, které se věnují železniční dopravě. Menší příjem byl také z prodeje pohlednic. Vydání pak byla především určena na platbu za vypůjčení oděvů pro dobový doprovod, na nákup potravin pro soutěž Hasičský kotlík a navíc na sponzorský dar pro Želvu, kterou většina členů Kolejová z. s. osobně zná. Problémem při tvorbě zprávy byla skutečnost, že K. Brožová nemá dostatečný přístup k výpisům z účtu, který je veden u Fio banky.

ad 8. Zpráva o hospodaření byla zkontrolována a odsouhlasena kontrolní komisí.

ad 9. Ježkův most – k 31. 10. 2020 má být ukončena výpůjčka pozemku, na kterém stojí most. Město Blansko, které nám pozemek poskytlo, nám umožní prodloužit smlouvu o výpůjčce pozemku o dalších pět let. Do této doby by mělo být rozhodnuto, jak bude s mostem naloženo. Vyskytl se zájemce, který by měl o most zájem. Vzhledem k tomu, že na základě darovací smlouvy již uplynula lhůta 10 let, po kterou nemohl spolek převést vlastnictví na jinou osobu, je od tohoto roku možnost vlastnictví přenechat jiné osobě. Se zájemcem bude ještě v průběhu roku 2020 jednáno. Zajistí J. Šimkůj.

ad 10. Byla schválena nová členka Ivana Hošková.

ad 11. Diskuze – připomínka K. Brožové, která se týkala situace spojené s nemožností nahlédnout do výpisů vedených bankou – viz výše.

          Členové byli seznámeni s tím, že K. Brožová, K. Kyzlink a Z. Fasora vypracovali žádost o příspěvek na činnost spolku pro rok 2020, která byla předána na Obecní úřad v Řícmanicích. O dalším osudu žádosti budou členové postupně informováni.

          J. Ambros upozornil na to, že by bylo vhodné, v případě převodu vlastnictví mostu na jinou osobu, upravit další smlouvou možnost i nadále s mostem nakládat a využívat jej.

          J. Šimkůj informoval o úpravě smlouvy o výpůjčce pozemku. Měl by zájem, aby se zmenšila rozloha pozemku pouze na místo nezbytně nutné pro umístění mostu. Udržovali bychom pak jen území pod mostem, nikoliv i v okolí mostu.

 

V Bílovicích n. S. 21. 6. 2020

Zapsala: B. Sedláková