Zápis z výroční schůze Kolejová z. s. konané dne 21. 8. 2021

 

Přítomni:

Jiří Ambros, Zdeněk Fasora, Libor Kokeš, Kamil Kyzlink, Karolina Kyzlinková, Svatava  Kyzlinková, Roman Otoupalík, Zdeněk Otoupalík, Tomáš Prudký, Bohumila  Sedláková

Omluveni:

Ivo Fajman (pracovní zaneprázdnění), Vladimír Kopecký (nemoc), Jiří Šimkůj (nemoc)

Nepřítomni:

Zdeněk Dulínek (čestný člen), Ivana Hošková, Michal Malý, Miroslav Polák, Jiřina  Tomková

Program:

1.     Prezence členů a určení zapisovatele schůze

2.     Seznámení s programem, doplnění a schválení programu (J. Šimkůj)

3.     Úvodní slovo předsedy (J. Šimkůj)

4.     Volba členů volební komise

5.     Volba členů výboru a kontrolní komise pro období 2021-2025

6.     Vyhlášení výsledků voleb

7.     Zpráva o členské základně (K. Kyzlink)

8.     Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 (K. Kyzlinková)

9.     Zpráva o činnosti spolku za uplynulé období (červenec 2020 – červenec 2021) (Z  Fasora)

10. Zpráva GeoKolejová.cz (K. Kyzlinková)

11. Zpráva kontrolní komise (K. Kyzlinková)

12. Informace o připravované akci k výročí železniční stanice Bílovice nad Svitavou (S. Kyzlinková)

13. Výběr členských příspěvků za rok 2021 (K. Kyzlinková)

14. Diskuze

15. Závěr

Ad 1 Prezence a určení zapisovatele – zapisovatelkou byla zvolena B. Sedláková

Ad 2 Schůzi zahájil K. Kyzlink, který omluvil předsedu J. Šimkůje z důvodu nemoci. Současně byl předsedou pověřen vedením schůze

Ad 3. Z důvodu nemoci předsedy spolku úvodní slovo přednesl K. Kyzlink

Ad 4 Členy volební komise byli zvoleni S. Kyzlinková a L. Kokeš

Ad 5 Volba členů výboru a kontrolní komise – počet přítomných členů byl usnášení schopný, současný předseda již nechtěl být volen ze zdravotních důvodů

Ad 6 Vyhlášení výsledků voleb – předseda spolku: B. Sedláková (6 hlasů), 1. místopředseda: Z. Fasora (6 hlasů), 2. místopředseda: Z. Otoupalík (4 hlasy), jednatel: K. Kyzlink (5 hlasů), pokladník: K. Kyzlinková (9 hlasů), vedoucí kontrolní komise: S. Kyzlinková (4 hlasy), 1. člen komise: L. Kokeš (6 hlasů), J. Ambros (4 hlasy)

Ad 7 Zprávu o členské základně přednesl K. Kyzlink. Celkový počet členů je 18, jeden člen je ve věku do 18 let, tj. nemůže volit. 2 členové jsou neaktivní, tj. budou na základě rozhodnutí členské schůze vyloučeni ze spolku. Do spolku vstoupil v roce 2020 jeden nový člen

Ad 8 Zpráva o hospodaření spolku za rok 2020 byla přednesena K. Kyzlinkovou.  V období od minulé výroční schůze byl minimální pohyb na účtu z důvodu malé činnosti spolku vyvolané vládními opatřeními v souvislosti s covid 19. Příjmy byly členské příspěvky a dotace. Výdaje byly spojeny s poštovným za pozvánky na výroční schůzí  

Ad 9 Zprávu o činnosti spolku za období červenec 2020 – červenec 2021 přednesl Z. Fasora. V souvislosti s epidemií koronaviru byla většina plánovaných akcí zrušena. Po rozvolnění situace se členové našeho spolku zúčastnili na zahájení sezony v Muzeu průmyslových železnic ve Zbýšově, podíleli se na dětském dni v Řícmanicích, na Odemykání točny železničního muzea v Olomouci. Absolvovali jsme jízdu parním vlakem z České Třebové do Hanušovic, zajistili jsme dobový doprovod v Kuřimi na akci Dopravní nostalgie a při jízdách na předsedově LGH železnici. Říčmaničtí členové ze zapojili do akce Zažít Řícmanice jinak. V září se pak několik členů zúčastnilo oslav 75 let založení Vyšší dopravní akademie. Po ukončení nouzového stavu se několik členů zúčastnilo jízdy parním vlakem do Lednice a v červnu dětského dne v Řícmanicích. V tomto období se nejvíce do činnosti spolku zapojili členové Z. Fasora, K. Kyzlinková, K. Kyzlink, T. Prudký a předseda J. Šimkůj. Za to jim patří velký dík

Ad 10 S činností GeoKolejová.cz seznámila členy K. Kyzlinková. Informovala o  počtu nalezených keší za roky 2020-2021 a o keších, které tým spravuje. Připomenula 10. výročí vzniku týmu a informovala o jejích členech v jednotlivých obdobích. K dnešnímu dni opustila tým B. Sedláková z rodinných důvodů. Nadále však bude s týmem spolupracovat

Ad 11 Zpráva o hospodaření byla zkontrolována a odsouhlasena kontrolní komisí. V současnosti je v pokladně 2.396,- Kč a na účtu 12.986,- Kč

Ad 12 Informace o připravované akci k výročí železniční stanice Bílovice nad Svitavou přednesla S. Kyzlinková. Výstava v knihovně v Bílovicích bude připravena v pátek 17. 9., 18. 9. budou na výstavě přítomni L.  Kokeš  a  S.  Kyzlinková. Ostatní členové se zúčastní jízdy vlaků jako dobový doprovod. Všichni budou předem upozorněni na termín, kdy si mohou jít vybrat a vyzkoušet oblečení na jízdy. Vrácení vypůjčeného oblečení se uskuteční v pondělí 20. 9.

Ad 13 Výběr členských příspěvků za rok 2021 – členský příspěvek dodatečně zaplatili dva členové

Ad 14 Diskuze – připomínka Z. Fasory ke Stanovám spolku. Bylo rozhodnuto, že všichni členové obdrží e-mailem Stanovy a napíší své připomínky a odešlou na e-mail: bsedlakova@centrum.cz do 25. 9. Připomínky budou pak následně projednány na schůzi výboru, která se uskuteční nejpozději do konce měsíce října. Konkrétní datum bude upřesněno

Ad 15 Závěr – úkoly a plán na rok 2021

        do 31. 8. bude zveřejněn zápis ze schůze na webu spolku – zodpovídá J. Ambros

        do 4. 9. předání dokumentace – zodpovídá J. Šimkůj a B. Sedláková

        do 5. 9. odeslat dopisy členům vyloučeným ze spolku – zodpovídá K. Kyzlink

        do 5. 9. zjistit postup při změně v podpisovém právu u Fio banky a provést změnu tak, aby měla přístup k údajům také K. Kyzlinková – zodpovídá J. ŠimkůjB. Sedláková

do 5. 9. obdrží všichni členové Stanovy spolku, aby se mohli vyjádřit ke Stanovám (viz bod 14) – zodpovídá K. Kyzlink

12. 9. – zapojení do akce v Řícmanicích, která se uskuteční na zahradě u Kyzlinkových  

18. 9.  – akce v Bílovicích nad Svitavou – účast všech členů je nutná – omluveni budou nemocní a členové na služební cestě

25. 9. – připomínky ke Stanovám a současně návrhy na činnost v roce 2022 – zodpovídají všichni členové

Říjen – úklid pod mostem a v jeho nejbližším okolí – termín bude upřesněn – zodpovídá K. Kyzlink a B. Sedláková

Říjen – schůze výboru k projednání změn Statutu – termín bude upřesněn – zodpovídá B. Sedláková

Říjen – kontrola evidence členů spolku, oprava a doplnění adres, telefonních čísel a e-mailů – údaje jsou potřebné k doplnění zápisu spolku ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně – zodpovídá Z. Fasora

Říjen – změna údajů ve spolkovém rejstříku – zodpovídá B. SedlákováZ. Fasora

Prosinec – tradiční předsilvestr v Blansku v restauraci U Slunce – termín akce i zodpovědnost za akci bude v průběhu měsíce října upřesněna

 

V Bílovicích 21. 8. 2021                                                      Zapsala: B. Sedláková