Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis z výroční schůze konané v Bílovicích n. Sv. dne 20. ledna 2018


Přítomni: Ing. Jiří Ambros, Ph.D., Bc. Karolína Brožová, Libor Kokeš, Ladislav Kopecký, Kamil Kyzlink, Svatava Kyzlinková, Michal Malý, Zdeněk Otoupalík, Miroslav Polák, Jiří Šimkůj, PhDr. Bohumila Sedláková
Omluveni: Ivo Fajman, Martin Havlíček
Nepřítomni: Mgr. Jiřina Tomková

Program:

1. Prezence členů

2. Úvodní slovo předsedy – přivítání členů, informace o změně názvu spolku a o změně sídla spolku, informace o změně programu, a to bodu 6 zpráva o majetku spolku z důvodu nemoci Martina Havlíčka a bodu 12 promítnutí filmu „I cesta může být cíl“ z technických důvodů nebylo uskutečněno

3. Určení zapisovatele – z důvodu nepřítomnosti Jiřiny Tomkové byla zápisem pověřena Bohumila Sedláková

4. Zpráva o činnosti spolku za rok 2017 - přednesl předseda spolku Jiří Šimkůj:

5.Zpráva o hospodaření spolku – přednesla Karolina Brožová. Příjmy tvořil prodej pohlednic, prodej lístků do tomboly s členské příspěvky, peníze byly vydány především na poštovné a na Gulášobraní. Přednesená zpráva byla schválena dozorčí radou.

6. Zrušen – viz bod 2

7. Zpráva o činnosti GeoKolejová.cz – přednesla Karolina Brožová:

8. Návrh plánu činnosti na rok 2018 – přednesla Svatava Kyzlinková:

Protože spolek působí nově v Řícmanicích, zapojí se i do činností pořádaných obcí, případně sám zajistí některé akce. Návrh činnosti v obci bude projednán se starostou obce. Navrhovány jsou tyto činnosti:

Navrhovaný plán činnosti může být v průběhu roku měněn dle možností spolku a dle požadavků ze strany obce Řícmanice či ČD.

9. Zpráva o členské základně – přednesl Kamil Kyzlink. Celkový počet členů činí 20 osob, ke dni 20. 1. 2018 přistoupil Miroslav Polák. Z celkového počtu osob je 15 mužů a 5 žen.

10. Diskuze

11. Výběr členských příspěvků na rok 2018 – zajistila Karolina Brožová

12. zrušen, viz bod 2 – Jiří Šimkůj upozornil na možnost vypůjčit si DVD a podívat se doma na film

V Brně dne 20. ledna 2018
Zapsala: Bohumila Sedláková

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová