Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis z Valné hromady

Název sdružení: Kolejová, o.s., Občanské sdružení příznivců kolejové historie i současnosti
IČO: 265 72 991
Sídlo sdružení: Divišova 45, Blansko, 678 01
Jméno a příjmení předsedajícího: Jiří Šimkůj
Místo konání: Restaurace Dělnický dům, Blansko
Datum konání: 24.1.2009
Zapisovatel schůze: Jiřina Tomková

Vzhledem k tomu, že se sešla nadpoloviční většina členů, je možné zahájit valnou hromadu Kolejová o.s.

Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Kamil Kyzlink, Ferdinand Polák, Jiří Šenkýř, Zdeněk Otoupalík, Leoš Knecht, Vítězslav Ivičič, Soňa Balážová, Jiřina Tomková a Jitka Šimkůjová.

Omluveni byli: Libor Kokeš a PHDr. Bohumila Sedláková.

Neomluven: Mirek Kadlík.

Hosté valné hromady: Marek Fajman, Jiří Matuška.

Program valné hromady:

Zahájení valné hromady:

Jiří Šimkůj zahájil ustavující valnou hromadu shrnutím ohledně podsekce o.s. YORE a její činnosti za rok 2008, jejích akcí v Brně, Blansku a o dalších projektech. Tj. Brno- radnice dne 23.12. 2008, atd. Tím se zakončila činnost sdružení YORE – kolejová podsekce ke dni 31.12.2008 a k 9.1. 2009 vzniklo nové, výše uvedené sdružení Kolejová o.s.. Také pohovořil o převedení sdružení do Blanska.

Po úvodu se ujal slova Leoš Krecht. Leoš v úvodním slově na ustavující valné hromadě přečetl program schůze. Po prezentaci a vyplnění přihlášek bylo možno přejít k volbě volební komise. Za členy volební komise byli většinovým hlasováním zvoleni Ferdinand Polák a Vítězslav Ivičič.

Poté se ujala slova J.Tomková.

Poté Kamil Kyzlink přečetl cíle sdružení:

Zápis z akcí, hlavně pod vedením K. Kyzlinka a časem i jiných přispěvatelů. Jiří Šenkýř podal zprávu o stavu a počtu modelových kolejišť, které by mohly být pro cílovou skupinu mladých a nezletilých členů.

Financování:

K tomuto se hlasovalo: odhlasovali všichni

Dále probíhalo

Volba předsedy: Jiří Šimkůj - schváleno 11 hlasů

Volba 1. místopředsedy: Zdeněk Otoupalík - schváleno 11 hlasů

Volba 2. místopředsedy: Jiřina Tomková - schváleno 11 hlasů

Jednatel sdružení: Kamil Kyzlink - schváleno 11 hlasů

Hospodář, pokladník: Jiří Šenkýř ml. - schváleno 11 hlasů

Dozorčí rada: Navrženi byli: B. Sedláková, L. Kokeš, M. Kadlík (nedostavil se), náhradníkem za M. Kadlíka je V. Ivičič.

M. Kadlík měl dva hlasy proti, ale byl zvolen nadpoloviční většinou, ostatní členové byli zvoleni, jakožto i případný náhradník V. Ivičič.

Diskuze: Slovo si vzal Leoš Knecht, který obhajoval, proč byl proti zvolení M. Kadlíka. Jiří Šenkýř si vzal slovo k problematice záchrany mostu v Blansku o kterém bylo pojednáno i v tisku. Sponzorování přesunu mostu je hlavním problémem, který se bude řešit ve čtvrtek 28.1. na radnici v Blansku. Jiří Šimkůj doplnil jeho komentář. Leoš Knecht a Z.Otoupalík se vyjádřili k případnému přesunu historického mostu v Blansku. Diskutuje se o umístění mostu. Po jednání na radnici se bude na další schůzi sdružení o tomto tématu diskutovat. Schůze se bude konat v únoru. Jiří Šimkůj si vzal na konci diskuse o mostu slovo, kde shrnul všechny dosavadní skutečnosti a další plány do budoucna ohledně této problematiky.

Další bod diskuse pod vedením J.Šimkůje se týkal míst a času konání dalších schůzí sdružení. Bylo navrhnuto Brno (Depo) a Blansko (Dělnický dům). Poslední týden v měsíci v 17.00 – návrh.

21.2.2009 – návrh na konání schůze v Brně, restaurace Depo

Na závěr proběhlo představení nové členky čekatelky Petry Bartošové, dále pak webmastera Jitky Šimkůjové a archiváře Leoša Knechta.

Valná hromada byla ukončena asi v 17.00 hodin.

Zápis provedla: Mgr. Jiřina TOMKOVÁ

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová