Kolejová - občanské sdružení příznivců kolejové historie a současnosti

Zápis z valné hromady Kolejová o.s.

Zápis z řádné volební valné hromady sdružení Kolejová o.s., (sídlem Rožmitálova 23, 678 01 Blansko, IČO: 26572991) konané dne 26.1.2013 ve 13.30 v prostorách Bistra „Kolejová“

Program:

1) Prezence členů a hostů, určení zapisovatele

2) Úvodní slovo předsedy sdružení Jiřího Šimkůje. Shrnutí činnosti sdružení za uplynulé čtyři roky, zejména pak za rok 2012.

3) Zpráva o hospodaření a o majetku o.s. (pokladní Karolína Brožová a archivář Martin Havlíček)

4) Zpráva o členské základně (Kamil Kyzlink)

5) Plán činnosti na rok 2013

6) Určení volební komise, volby do představenstva pro období 2013-2017, vyhlášení výsledků a jmenování do funkcí

7) Diskuse a výběr členských příspěvků

8) Závěr a kontrola zápisu

ad 1)
Přítomní členové: Jiří Šimkůj, Zdeněk Otoupalík, Jiřina Tomková, Kamil Kyzlink, Jiří Ambros, Bohumila Sedláková, Miroslav Kadlík, Libor Kokeš, Svatava Kyzlinková, Karolína Brožová, Jan Nekvapil, Martin Havlíček, Miroslav Polák, Adéla Pantůčková
Omluveni: Ivo Fajman, Zdeněk Dulínek, Tomáš Olbert, Jana Bořilová, Jaroslav Adam, Lukáš Vlček
Host: Leoš Knecht
Zápis: Jiřina Tomková.

ad 2)
Předseda Jiří Šimkůj přivítal přítomné a přednesl projev o čtyřleté existenci sdružení. Vyzdvihl úspěchy při záchraně Ježkova mostu, zejména pak jeho prohlášení kulturní památkou a také skutečnost, že most se stal jednou z nejlépe opravených památek. Další smysluplnost sdružení spočívá v získávání vyřazených železničních artefaktů, ve spolupráci na různých veřejných akcích a v účasti na nostalgických jízdách v dobových kostýmech. Poslední jmenovaná aktivita má natolik velký úspěch, že členové dostávají nabídky na reprezentaci v dobových oděvech od jiných subjektů. Důležitou součástí činnosti je rovněž geocaching, který někteří členové provozují pod názvem GeoKolejová.cz. Jiří Šimkůj shrnul úmrtí a narození, dále kdo do sdružení přibyl a kdo odešel, za uplynulé čtyři roky. Poděkoval jednotlivým členům za jejich aktivity ve prospěch sdružení.
Poté shrnul Jiří Šimkůj akce, kterých se sdružení účastnilo v roce 2012. V lednu to byla exkurze do Vyškovského železničního muzea, v únoru cestování a reportáže Jana Nekvapila po železnici. Březen byl ve znamení návštěvy Veletrhu pro dítě, dále pak byli členové sdružení hosty akce Drakoneček. V dubnu se konal Vlakový maraton. Květen byl ve znamení tradičního Pálavského okruhu, přelom května a června již patřil velkým přípravám na Oslavy sta let Ježkova mostu v rámci dne dětí. Akce proběhla k velké spokojenosti veřejnosti za účasti množství členů sdružení i dobrovolníků dne 2. června. V červnu se konal Pohořelický parní víkend, kde nemohli chybět členové Kolejové, o.s. v dobových kostýmech. V září byli členové v Brně v rámci Národního dne železnice, následoval parní víkend opět v dobových oděvech po tratích kolem Brna, včetně Drahanského kolečka. V prosinci se členové sdružení zúčastnili již tradiční Mikulášské jízdy, v polovině měsíce nechyběl Předsilvestr a 23.12. se zapojili do akce na Nové radnici v Brně.
Sdružení Kolejová má stránku na síti Facebook, dále pak má svoje webové stránky www.kolejova.cz, které mají dosud návštěvnost cca 21 200 přístupů. Změnila se fyzická adresa sdružení (viz nadpis).

ad 3)
Pokladní Karolína Brožová podala zprávu o hospodaření a shrnula příjmy a výdaje sdružení a konečný zůstatek:

Příjmy:
Členské příspěvky: 6. 700,-
Prodej pohledy: 415,-
Dotace města Blanska na Oslavy 100 let Ježkova mostu: 7.000,-
Celkové příjmy: 14.115,-

Výdaje:
Vklad na účet u FioBanky: 2.700,-
Výběr z účtu – zrušení u České spořitelny: 75,-
Administrativa: nákup známek 100,-
Konečný zůstatek: 1299,-
Konečný zůstatek na účtu FioBanka: 1.248,14,-

Oslavy 100 let Ježkova mostu:
Pamětní razítko: 1.050,-
Plakátování: 714,-
Fotografie: 565,-
Předplatné: 580,-
Kanc. potřeby: 120,-
SP- zvláštní uživ. připojení: 100,-
Barva - TRODAT: 99,-
Flow of voices: 6000,-
Midway club: 10. 000,-
Parní spolek Troubelice: 2.700,-

Černý fond: počáteční stav: 13.455,-
Sponzorský dar: 2000,-
Tombola: 1000,-
Prodej pohledů: 200,-

Konečný zůstatek: 2220,-
Konečný zůstatek na účtu FioBanka: 1.248,14,-
Veškeré vydání jak z oficiálního fondu, tak černého, činilo: 21.348,-

Dlužníci příspěvků:
Mirek Kadlík 500,- Kč
Lukáš Vlček 500,- Kč
Jaroslav Adam 500,- Kč
Marcela Vlasáková 500,- Kč
Jan Vlasák 500,- Kč
Lucie Kubátová 500,- Kč
Zdeněk Doležal 500,- Kč
Adam Vondrouš 200,- Kč

Martin Havlíček přečetl stav hmotného inventáře. Seznam je k nahlédnutí u předsedy Jiřího Šimkůj.

ad 4) Kamil Kyzlink podal zprávu o členské základně, která čítá 28 členů, z nich je osm žen a čtyři členové do 15 let věku. Celkově vystoupil za loňský rok jeden a tři členové byli přijati. Zdeněk Otoupalík a Jiří Šimkůj se vyjádřili k problematice neaktivních členů a nutnosti obeslat tyto dopisem, aby se do 28.2.2013 vyjádřili ohledně jejich další činnosti. Kamil Kyzlink podotknul, že jim již na pozvánku tuto výzvu k vyjádření připsal a že je obešle ještě jednou. Pokud se neaktivní členové nevyjádří, budou k 1.3. vyškrtnuti ze členské základny.

ad 5) Plán činnosti na 2013 – v lednu tradiční veletrh Regiontour. V únoru má proběhnout schůze představenstva, dále pak je nutno vypracovat zprávu Dozorčí rady. Na jaře se bude řešit územní souhlas od památkové péče vzhledem k umístění Ježkova mostu. Na březen a duben jsou v závislosti na počasí naplánovány brigády na Ježkově mostu. V dubnu se sdružení zúčastní Pohořelického parního víkendu, v květnu Pálavského okruhu, následuje akce Brno město uprostřed Evropy. Na podzim přispějí členové svými aktivitami během Dne železnice. V říjnu nastane příprava kalendářů a prosinec bude tradičně ve znamení Mikulášské jízdy, Předsilvestra a účasti členů na akci na Nové radnici v Brně.

ad 6) Před volbou představenstva se vyjádřili Svatava Kyzlinková, Libor Kokeš a Zdeněk Otoupalík v souvislosti se stávajícím vedením ve sdružení. Miroslav Polák navrhnul, zda by nemohli mít volební právo členové již od 15 let věku. Návrh nebyl přijat. Dále pak byla určena volební komise (Jiří Ambros, Miroslav Kadlík a Libor Kokeš) a proběhla tajná volba vedení, dozorčí rady, jednatele a pokladníka.
Zvoleni byli:
Předseda – Jiří Šimkůj
1. místopředseda – Zdeněk Otoupalík
2. místopředseda - Jiří Ambros
Jednatel – Kamil Kyzlink
Dozorčí rada – Bohumila Sedláková, Libor Kokeš, Svatava Kyzlinková
Pokladník – Karolina Brožová

ad 7) Po volbě proběhla diskuse.

ad 8) Zápis zkontroloval: Jiří Šimkůj.

Copyright © 2009 l Design by Iva "Smajlenka" Svozilová